Zakonik o krivicnom postupku 2014 pdf

Ukoliko zelite da vas obavestavamo o novostima i aktivnostima. Zakon o ste cajnom postupku sluzbeni glasnik rs, br. Z a k o n i k o krivi nom postupku deo prvi opste odredbe glava i osnovna pravila svrha zakonika o krivinom postupku lan 1. U zakoniku o krivicnom postupku sluzbeni glasnik rs, br. Zakon o krivicnom postupku brcko distrikta bosne i hercegovine sluzbeni glasnik brcko distrikta bih, br. Zakonik o krivi cnom postupku sluzbeni list crne gore, broj 5709 od 18. Zakon o izmenama i dopunama zakonika o krivicnom postupku sl. X zakon o krivicnom postupku savezne republike njemacke moraju da pronadu vlastiti put kojim ce ici, a to u stranim skolama obicno ne uspijeva tako dobro.

Krivicni zakonik republike srpske sluzbeni glasnik republike srpske broj. Clan 16 1 sud je duzan da postupak sprovede bez odugovla cenja i da onemoguci svaku zloupotrebu prava koja pripadaju licima koja u cestvuju u postupku. Okrivljenog ili drugo lice koje ucestvuje u postupku a iz neznanja bi moglo da propusti neku radnju u postupku, ili da zbog toga ne koristi svoja prava, sud i drzavni organi koji ucestvuju u postupku ce pouciti o pravima koja mu po ovom zakoniku pripadaju i o posledicama propustanja radnje. Krivicni zakonik republike kosovo opsti deo glava i osnovne odredbe clan 1. Zakon o krivicnim delima protiv naroda i drzave, 1946. Medicinska vestacenja u krivicnom i parnicnom postupku. Zakon o krivicnom postupku federacije bosne i hercegovine integralni tekst nesluzbena preciscena verzija 3503 1. Vukovic kako zakon o putnim ispravama krsi ustav i zaobilazi zakonik o krivicnom postupku 179 1. Katalogpropisa2016 nespacomputersdoo,podgorica 3 supripadnicitemanjine,akojasuseupostupkusluzilatimjezikom. Zakonik o krivicnom postupku kosova 2012 codex projuris 1 zakonik o krivicnom postupku zakonik br. Novi zakonik o krivicnom postupku ili izmene i dopune postojeceg.

Pdf novi zakonik o krivicnom postupku ili izmene i. Zakon o izmjenama zakona o krivicnom postupku federacije bosne i hercegovine sluzbene novine federacije bih. Zakon o izmenama i dopunama zakonika o krivicnom postupku. Preuzmi dokument pdf format zakon o programu zastite ucesnika u krivicnom postupku preuzmi dokument doc format preuzmi dokument pdf format zakon o saradnji sa medunarodnim krivicnim sudom preuzmi dokument doc format preuzmi dokument pdf format zakonik o krivicnom postupku 2011. Skulic, krivicno procesno pravo, beograd 20, 465474. Odluka suda o ovom pravnom pitanju ima ucinak samo u krivicnom predmetu koji ovaj sud raspravlja. Izmene zakonika o krivicnom postupku pravni portal. Medutim, utisak je da u pogledu troskova postupka, odnosno dosudenja i isplate istih, ima. Deo prvi opste odredbe glava i osnovna nacela i definicije clan 1 predmet ovog zakonika 1. Umesto da ubrza postupke, znatno ih je i usporio i poskupeo. Z a k o n i k o krivi cnom postupku deo prvi opsti deo glava i osnovne odredbe predmet zakonika clan 1. Zakonik o krivicnom postupku kosova 2012 codex projuris 4 clan 16 duznost suda da obavesti strane sud je duzan da u skladu sa odredbama ovog zakonika pouci okrivljeno lice ili drugo lice koje je ucesnik u. Katalog propisa 2016 registar i precisceni tekstovi.

165 761 99 1095 705 858 645 576 248 654 637 553 1396 1012 117 132 24 1261 942 1125 518 48 42 474 937 823 858 273 99 780 1497 1432 963 729 1229 1003 1136 865 763 702 1030 981 113 375